DETALJPLAN FÖR DEL AV KVARNHOLMEN 2:5 ”GOTA MEDIA”

Den 1 november skall synpunkter ha kommit in på den utställda detaljplanen angående Gota medias mediehus på Kvarnholmen. Jag har varit i kontakt med flera myndigheter angående deras yttrande till Kalmar kommun och ifrågasatt deras fakta och bedömningar. Just nu försöker jag få Länsstyrelsen att förklara sitt yttrande till kommunen, de kommer att få problem.

Jag har lämnat in synpunkter på detaljplanen och det har även Micael Foghagen.

Det är faktiskt ganska intressant att läsa hur dessa ”ordkonstnärer” på kommunen försöker lura alla med sina helt otroliga formuleringar. Här kommer en hel rad med exempel med våra invändningar som Micael Foghagen formulerat.

”Planens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för kontor, som ska bidra till
ökad tillgänglighet, förbättrad trygghet och ökad förståelse för platsens rika kulturhistoria.” 

På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till ökad tillgänglighet? För vem och för vad?
På vad sätt bidrar en kontorsbyggnad till förbättrad trygghet? För vilka?
På vilket sätt ger ett kontor en ökad förståelse för en rik kulturhistoria? Det är ju inte ett museum eller ens dylikt.

”Syftet är vidare att skapa en grannskapspark, attraktiv för alla åldrar, mellan
Malmbron och Kalmar station.” 

Hur blir en park mer attraktiv om ytan reduceras av ett kontor med ca en tredjedel?
På vilket sätt gör ett kontor platsen mer attraktiv för alla åldrar?

AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN

”Planens syfte bedöms
inte stå i strid med hänsynsreglerna i miljöbalken.”

MOTSÄGELSEFULLT då det direkt efter står:

”Genomförandet av planen innebär en betydande påverkan på ett område som har erkänd nationell skyddsstatus.”

”Planområdet ingår i fornminne RAÄ 93 och hela området är en fornlämning.” 

”Området omfattas också av riksintresset för kulturvård med beteckning Kalmar län K48.”

Trots dessa tre tunga invändningar slås det ändå fast att planen inte strider mot hänsynsreglerna i miljöbalken och än värre, jag hittar ingen motivering för detta – man säger bara helt sonika att det är inga hinder. Hur man har kommit fram till det resultatet är obegripligt.

”Förädla unika Kvarnholmen” använder sig planerarna av tre ledstjärnor…Budskapet är att man med hjälp av relativt små och förädlade projekt på Kvarnholmen och i dess omgivande vattenrum kan få till stånd en utveckling som är positiv för hela Kalmar, men också för den omgivande regionen. Viktiga åtgärder är att göra vattnet mer tillgängligt”

Planen är inte ett relativt litet projekt – det är precis tvärtom.

Planen är inte ett förädlande av Kvarnholmen– om man däremot anlägger parkområdet som visas med bryggor osv. utan kontor är det förädlande av grönområdet.

En kontorsbyggnad för journalister är inte liktydigt med en positiv utveckling för hela Kalmar, lika lite för den omgivande regionen. Är inte detta utryck för hybris?

Vattnet dvs. Systraströmmen blir inte mer till tillgängligt genom ett uppförande av ett mediehus.

”Planen skadar inte riksintresset, men lyfter fram platsens historia och Kalmars betydelse genom tiden. Den förfulning som skedde på fornlämningen när parkeringsplatser med skyltar, avbärare och automater samt nät- och pumpstation byggdes åtgärdas nu – en ny epok ska inledas som återskapar parken som en attraktiv plats i staden. Den planerade byggnaden erbjuder utsiktsplatser och information samt förbättrar tillgängligheten till befästningsvallen.”

I planen står ju uttryckligen att det skadar riksintresset och hur själva mediehuset lyfter fram Kalmars betydelse genom tiden är bara ett osakligt falskt påstående.

Förfulningen det talas om går alldeles utmärkt att åtgärda utan ett mediehus och dessutom önskvärt. Om kommunen vill uppnå en utsiktsplats vid befästningsvallen går även det att anlägga på ett smakfullt och integrerat sätt dock utan att ta värdefull mark till anspråk för ett mediehus med parkeringsplatser.

"Viktiga inslag för att lyfta fram den historiska platsen är:"

”Synliggör befästningens ursprungliga läge och form. Förtydliga Gustavus Primus geometri och särskilt det nordvästra hörnet som fortfarande är synligt i strandkanten. Hörnet ska betonas i systraströmmen genom att nya bryggor placeras innanför dagens strandlinje.”

Behövs inget mediehus för att åstadkomma detta.

”Genom att röja av sly på vallen får man den att avteckna tydligare och besökare får bättre utsikt mot Kalmarsund och mot rutnätsstaden.”

Behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Snarare motverkar en byggnad detta syfte.

”Betona kvaliteterna på den lägre parknivån som har kontakt med vattnet med hjälp av bryggor, grillplats och kanske en glasskiosk samt kvaliteterna på den högre nivån som har utsikt, tystnad, grönska med hjälp av gångvägar, sittplatser och lekplats.”

Behövs inget mediehus för att åstadkomma detta. Tvärtom.

Så här kan jag fortsätta i all evighet.

Detta är bara ett sätt att dölja en våldtäkt på Kvarnholmens kulturella och arkeologiska skönhet och historia. Jag skulle personligen ha mycket dåligt samvete om jag författade ett så falskt dokument och dessutom en detaljplan byggd på en mängd arkitektfloskler utan substans.

Trackback
RSS 2.0