Våldtäktsvågen i det statsfeministiska SverigeRedan 2004 skrev man i Danmark om den katastrofala utvecklingen i Sverige och då menar jag inte enbart antalet våldtäkter utan även på hur media rapporterar om detta. En artikel i Jyllansposten från den 2 juni 2004 har översatts till svenska och den är enligt mig än mer aktuell än den var 2004 (Översättningen kanske inte är perfekt men det är ok).


Notera att siffrorna är ca 5 år gamla, 2007 var antalet anmälda våldtäkter i Sverige närmare 5 000.


Artikeln är skriven av  Lone Nörgaard, lektor, cand. mag., Frederiksberg, och Steen Raaschou, fotograf, Köbenhavn.


Här kommer artikeln som jag tycker är mycket slående.


Finns det överhuvudtaget något som kan hetsa folk upp längre? Vi ska nöja oss med att svara för oss själva - och ja, det finns fortfarande åtskilligt som kan uppröra oss. Och få oss att handla genom att t ex skriva krönikor och försöka organisera krafterna bland likasinnade.


Ett av de fenomen som just nu och här förtjänar odelad uppmärksamhet, är det grova brott mot kvinnor som betecknas våldtäkt. Det gäller våldtäkt i allmänhet och gruppvåldtäkt i synnerhet. En kränning av så allvarlig karaktär att den måste slås ner hårt. Inte minst för att det är en typ av övergrepp som ökar i antal, och som måste ses i nära samband med tillvandring och misslyckad integrationspolitik.


Vi kan inte lösa alla världens problem, men vi vägrar att stillatigande titta på från sidlinjen, medan vårt samhälle steg för steg undermineras av ett kultur- och värdesysten som inte räknar kvinnor som jämlika, fullvärdiga medborgare. Och beskyllningar för rasism och främlingsfientlighet biter inte längre på oss. De är moraliseren, ställt mot förstörelsen av unga kvinnors liv. Det är nämligen en dokumenterat faktum att unga invandrare är groteskt överrepresenterade i såväl enmans- som gruppvåldtäkter. Den senast offentliggjorda polisstatistiken för året 2001 såg ut så här: Invandrarandelen i hela landet: 67 procent. I Köpenhamnsområdet: 76 procent. Offentliggörandet väckte protester och vi har inte heller sedan dess sett någon våldtäktsstatistik som var etniskt specificerad.


Ibland kan det hjälpa att hålla ett analysföremål på avstånd för att skapa en saklig, icke-emotionell distanse. Och särskilt våldtäkt är ett känsligt och känsloladdat ämne. Därför vill vi i denna krönika beskriva (mass)våldtäkter begångna av unga invandrarmän inte i Danmark, utan i Sverige där dessa brott har antagit närmast epidemisk karaktär.

I Danmark anmäls ca 500 våldtäkter om året. I Sverige 2 500. Polisen, kvinnorådgivningar och Aftonbladet uppskattade år 2002 att mörkertalet är det tiodubbla, alltså 25 000 våldtäkter på huvudsakligen svenska kvinnor om året. Vi låter siffran stå ett ögonblick............Skulle Danmark ha relativt sett samma våldtäktsfrekvens skulle vi ha omkring 1 500 anmälda, och kanske totalt 15 000 våldtäkter om året. Det har vi lyckligvis inte - än.


I Sverige har man beklagligtvis lyckats att i alltför hög grad hålla invandrardebatten under lock och en invandringskritiker är per definition "främlingsfientlig" eller rent av rasist. Med en uppifrån uppmuntrad "statsfeminism", som har stort stöd i medier och riksdag (sex av sju riksdagspartiledare kallar sig "feminister" ), skulle man tro att det fanns en särskild omsorg för utsatta kvinnor, men det är långtifrån fallet. Endast 5 procent av de anmälda våldtäktsärendena går till åtal och endast i en bråkdel av dem blir det fällande dom. När en våldtagen kvinna till slut har nått så långt i processen är domarna så milda att ingen räknar med dem. Rättsväsendet är inte alls inrättat för "det nya Sverige", utan bygger fortfarande till övervägande del på mildhet, behandling och rehabilitering.


Det borde vara överflödigt att nämna att många traumatiserade kvinnor inte orkar göra en anmälan. I praktiken måste man konstatera att våldtäkt i Sverige är fullkomligt gratis för brottslingarna. Risken för sanktion är liten, mycket liten, och därför klingar den officiella statsfeminismen oändligt ihåligt. Det urgamla begreppet "kvinnofrid" tycks tillhöra ett fjärran förgånget.


Vi påstår, och det kan dokumenteras med talrika artiklar, böcker och statistik, att etnicitet och kultur har relevans i brottsstatistiken. Dokumentationen är möjlig i den danska offentligheten, som inte är så (indirekt) censurerad som den svenska. I Sverige spelar medieklaveret en annan melodi. Om man frågar en svensk journalist om när etnicitet bör nämnas i tidningsreportage och efterlysningar får man svaret: »När det är relevant«. Tydligen är det i våldtäktsfall aldrig relevant, för huvuddelen av gärningsmännen är invandrare och efterkommare, och det nämns av princip aldrig. Därigenom kan publiciteten inte heller bidra till uppklarandet - som den kan här i landet - och medierna gör sig till medskyldiga till att grova brottslingar slipper undan straff.


Man kan bara gissa om varför de har denna cyniska och hycklande polisk, men en undersökning från Göteborgs Universitet 2002 kallade svenska journalister för »Världens mest makttrogna journalistkår«, och det verkar inte avlägset att anta att svenska journalister gärna vill vara makten till lags. Hur då? Genom att de facto dölja för svenskarna vad politikerna via hämningslös invandring har gjort med landet både socio-ekonomiskt och kriminalpolitiskt: De har skaffat Sverige en våldtäktsfrekvens som är värre än USA:s - och en total kriminalitet som ligger på USA:s nivå.


Men det är inte bara svenska journalister som är inställsamma och hycklande. BRÅ - Brottsförebyggande Rådet (som motsvarar vårt Det Kriminalpreventive Råd och i Sverige i folkmun kallat: Brottsförnekande Rådet) - kamuflerar och sminkar statistik så att det är svårt att komma fram till en riktig bild av den samhälleliga verkligheten. I en serie artiklar i Aftonbladet 2002 klagar forskare på BRÅ över att Rådet utövar regeringsbeställt arbete. »Det är en katastrof överallt på BRÅ«, uttalade psykiatriprofessor Sten Levander. »BRÅ:s uppgift är att fabricera forskning som justitieministern tycker om«. Den också i Danmark kände professorn och romanförfattaren Leif G. W. Persson arbetar på BRÅ, och säger: »Vi bedriver inte fri forskning, utan vinklar rapporterna så att de passar regeringen«.


Det kan både förvåna och inte förvåna att det fifflas med våldtäktsstatistiken i Sverige. Om sanningen om ämnet kom fram, skulle folk nämligen bli utomordentligt upprörda - "skitförbannade". Som det är nu, är det "bara" offren och deras anhöriga som känner av smärtan.


Vi anser att sopa-under-mattan-strategin är ett uttryck för en avskyvärd cynism och ett föraktligt hyckleri. BRÅ har lyckats påstå att bara drygt fyrtio procent av våldtäkterna i Sverige begås av invandrare. När man känner till de danska procenten, förefaller detta fullständigt absurd, då Sverige har 2,8 gånger fler invandrare per capita än Danmark. En realistisk svensk invandrarandel måste med nödvändighet ligga på mellan 80 och 90 procent av de begångna våldtäkterna, när genomsnittssiffran i Danmark är ca 70 procent.

Men BRÅ har bland annat uppfunnit hokus-pokus-begreppet "utrikesfödda", vilket omedelbart sorterar bort alla naturaliserade och efterkommare och signalerar den officiella, knäsatta dogmen: Kultur spelar ingen roll, det gör enbart sociala förhållanden. Lögn, latin och manipulerande statistik.


För att ytterligare slå fast den beska poängen ska vi framhålla en rapport som partiet Nationaldemokraterna nyligen har utgivit. Titeln lyder: "Invandrarna, våldtäkterna och sanningen - en rapport om övergrepp i det mångkulturella samhället". Var snäll och reagera inte med automatpiloten a la: Nå, det är en pendang till Dansk Folkeparti, då behöver vi inte lyssna på varken vad de säger eller vad deras argument och dokumentation går ut på. Nationaldemokraterna gör det arbete, som svenska tidningar inte gör: De går till domstolen och rapporterar det som tidningarna inte vill nämna: Etniciteten.

Klicka in dig på länken, läs själv och bilda en egen uppfattning. Vi kan inte här återge rapportens metoder och begrepp i detaljer, utan får nöja oss med konklusionerna: Sexuella övergrepp på flickor och kvinnor begångna av invandrare är ett växande problem. Varken polis, skola, medier eller myndigheter berättar sanningen eftersom de är rädda för vad som skulle hända om hela sanningen kom i dagen. Siffrorna visar att män med invandrarbakgrund begår fler våldtäkter än svenskar. 93 gärningsmän har undersökts. Av dem hade 67 invandrarbakgrund, dvs minst en utlandsfödd förälder. Det ger en överrepresentation av män med invandrarbakgrund på 2,4 gånger. Vidare väljer våldtäktsmännen primärt ut svenska flickor som offer. Av de totalt 49 våldtäktsoffer, där en man med invandrarbakgrund var gärningsman, hade 30 svensk bakgrund.


Män med bakgrund i vissa regioner begår fler våldtäkter än andra. Av de 67 gärningsmännen med invandrarbakgrund kan 30 hänföras till Mellanöstern/Nordafrika-regionen, 13 till Latinamerika och 7 till övriga Afrika.


Denna krönika är först och främst riktad till våra politiker på alla nivåer, men samtidigt uppfattar vi den som ett led i en upplysning av den danska befolkningen om vilka krafter vi har att göra med och att strutspolitik skulle leda oss rakt ut i den svenska avgrunden. Dessutom siktar vi på att både brett fånga in den massiva kulturskrocken som följd av årtiondens tillströmning av integrationsovilliga muslimer och att dämma upp för en intensiv antidemokratisk och manschauvinistisk kampanj som satts igång av krafter från särskilt Pakistan, Saudiarabien och Turkiet. Och som i ökande grad omfattar våldtäkter.


Att svenska kvinnors situation bör intressera är för att Sverige, som Demokrati- och integrationsminister Mona Sahlin så riktigt sade, ligger 40-50 år "före" Danmark när det gälller multikultur. "Mångfald", som det förskönat heter.


Våldtäktssiffrorna tycks nära överensstämma med antalet invandrare. Vi konstaterar att kvinnor i det "statsfeministiska Sverige" är delvis rättslösa - närmast jagat villebråd, som inte längre vågar röra sig så fritt som de var vana vid för i tiden. Var enda dag förövas 6,8 anmälda våldtäkter, och kanske ända upp till 68 våldtäkter (mörkertalet inkluderat).

Om våldtäktsbrottslingar tas fast i Danmark kan de se fram mot en fängelsedom på ca tre år. Svenska våldtäktsbrottslingar går statistiskt sett nästan helt fria.

Tål vi som samhälle att det är så billigt att förstöra en ung kvinnas liv? Kanske på livstid? Svaret är ett rungande nej.

Därför bör strafframen utökas till minst det dubbla. Dessutom bör, om man överhuvudtaget ska förvänta sig någon preventiv effekt som kan hindra ytterligare tragedier, repatriering av de grövsta våldtäktsmännen vara en naturlig självklarhet. Denna sanktion tycks dessvärre vara något av det enda som vissa avtrubbade våldtäktsbrottslingar har respekt för . "Vården" - behandlingen - bör givetvis tillkomma offret och ingen annan.

Sverige borde för sina kvinnors skull efterlikna Danmark, och vi ska under inga omständigheter gå i svenska fotspår.

Känner politikerna och de offentliga myndigheterna till sin besökstid? Eller blir nästa steg den självtäkt, som folk tar till när systemet sviker den vanliga medborgaren?

(Jyllands-Posten onsdag den 2. juni 2004)


Kommentarer
Postat av: Mid Air

Thoralf. Låt nr14 cd 2 Honey, Honey (Swedish Version) (Bonus)

of the:The Complete Studio Recordings 2005

Det är ruskigt hur det passar in på dagens apocalyptiska samhälle....

"cascade-vomit in your ignorant face."

2009-04-18 @ 07:04:54
Postat av: Fredrik

Man blir så jävla upprörd när man läser sånt här !

Någonstans i maggropen så vet man att de är är

sanningen.Och hur man som politiker och annat jävla slödder bara kan sova om nätterna när man just vet att man ljuger och hittar på sanningar som "passsar in " Ränderna går aldrig ur en zebra sa alltid farsan " Utrikesfödda va ? snacka om att ljuga o förvränga sanningen. Skicka ut detta till varenda bostad,hem,förening,kyrka, och affär och skicka med en fråga ! Vad gör vi åt det ?Bara att rota och börja gräva fram fakta.

Bara att hoppas att någon jävla själ på någon

nyhetskanal eller tidning har lite jävla moral och känner ansvar för vad som händer.Men man sitter för bekvämt tror jag.Skicka till expo,kaliber,svt,janne och i egen hög

person Mona shalim och fråga henne om hennes mångfald gör henne stolt !!40-50 år före danmark!

I vad din jävla höna !? Kommer du till stans torg så blir det samma bemötande som dina vänner AFA håller på med. Fast jag skulle aldrig kunna skada genom att kasta en stenar. Men närmaste hundlatrin lär bli tom inom loppet av sekunder.Får ursäkta allihop men man blir så upprörd,ledsen och förbannad över hur man pissar på landets värderingar om och om igen !!Rösta SD !2009-04-18 @ 07:11:50
Postat av: Info

HOKUS-POKUSFotografen Steen R. (”Snaphanen”) har skrivit många insiktsfulla betraktelser om det verkliga Sverige genom åren. I den här artikeln använder han ordet ”hokus-pokus”. Dvs. att göra svart till vitt bara genom att knäppa med fingrarna.Jag kom att tänka på en särskilt framträdande hokuspokusmästare, som fick lägga ut texten i Sveriges radio igår. Ilmar R.”JUDAR VILL LÄMNA MALMÖ

Flera unga judar i Malmö har flyttat från stan efter upprepade hot och trakasserier. Reportage av Agneta Furvik, som träffat en judisk ung företagare och familjefar som inte känner sig trygg med att visa sitt judiska ursprung. Diskussion med Malmös socialdemokratiska kommunalråd Ilmar Reepalu och moderata oppositionsrådet Anja Sonesson.”Hot och trakasserier från VEM? Reepalu hade svaret. Med sin falska, inställsamma röst utförde han vant sitt trollerinummer utan att darra på manschetten. Hotet och trakasserierna kom från svenska HÖGEREXTREMISTER. Från svenska rasister och nazister. Som exempel nämnde han upploppen i Rosengård i vintras. Som hade startats och genomförts av svartklädda, stenkastande, svenska högerrasister.Många radiolyssnare, som inte genom sin lokalpress kände till förhållandena, trodde säkert på Reepalu. Nazister, rasister, sverigedemokrater och liknande. Eller ”galningar”, som Täppas kallade Sd i Ring P1 den här veckan.Själv tror jag att hotet mot Malmös judar kommer från ett helt annat håll.2009-04-18 @ 08:18:33
Postat av: salasso

En del av ökningen av våldtäkterna från 2005 kan förklaras av ändringen av våldtäktsparagrafen (SFS 2005:90). Enligt den krävs inte längre någon

penetrering för att ett samlag skall anses äga rum. Det är tillräckligt att könsdelarna vidrört varandra (proposition 2004/05:45 s. 135-136).

Sedan är det också så att våldtäktsparagrafen också är tillämplig då gärningsmannen tvingar offret "att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag".

De flesta andra länder har fortfarande kvar kravet på penetrering för att det skall anses vara våldtäkt. Det gör att det är lite vanskligt att jämföra statistik mellan Sverige och andra länder fr o m 2005.

Alltså är språnget 2005 inte bara beroende på mångkulturen utan också på att lagtexten ändrades.

2009-04-18 @ 08:20:20
Postat av: DunderMinnet

Usch och fyfan!

Att media inte visar etniciteten när det är invandrare och samtidigt gör storomslag när det är en etniskt svensk som är brottsling skapar ju bara en misstänksamhet mot det egna folket, det tär på tilliten man har byggt upp i Sverige där folk förr kunde ha dörrar olåsta för man visste att knappt ingen gör inbrott.

Kriminaliteten har ökat något så ofantligt! Vi har t.om VÅLDTÄKTSLIGOR i Sverige, det borde ringa en jävla massa varningsklockor hos de blekfeta politikerpamparna.

2009-04-18 @ 11:22:52
Postat av: Hulda

Hur många Svenska flickor ska få sitt psyke och underliv förstört innan makthavarna reagerar?

Man skäms som Svensk!

2009-04-18 @ 11:42:07
Postat av: Martin Isaksson

@ salassoja det måste vara lagtexten att fler och fler gängvåldtasär du inte klok.

2009-04-18 @ 11:50:00
Postat av: salasso

Martin Isaksson har tydligen svårt med både läs- och skrivförståelsen. Jag talar om ett vidgat våldtäktsbegrepp, inte om gängvåldtäkter.

Om du, Gud förbjude, skulle hamna i en debatt och t ex hävda att den dramatiska ökningen av våldtäkter fr o m 2005 berodde på den stora invandringen som var en följd av den tillfälliga asyllag som gällde mellan 15 november 2005 och 31 mars 2006 så skulle din opponent få in en käftsmäll på dig genom att hävda just vad jag sade.

Sedan hade du, i o f s helt riktigt, kunnat hävda att invandringen har en stor skuld till utvecklingen men din motståndare hade likt förb-t kunnat beslå dig med okunskap.

Vi som bryr oss om landets framtid har inte råd att visa oss okunniga. Sådant genomskådas snabbt.

2009-04-18 @ 12:18:37
Postat av: Martin Isaksson

jaså du är en sån som påstår att anmälningsbenägenheten är orsaken ?sen förstår jag inte vad ett vidgat våldtäcktbegrep enligt din år ett våldtäcktsförsök är även våldtäckt och kan var lika traumatiskt som en rullbordad våldtäckt,att någon skulle anmäla någon för våldtäckt för att de tafsat någon mellan benen och detta skulle räknas in i statestiken är befängt, är det du som inte förstår orsak och verkan eller spelar du bara IQ badboll

2009-04-18 @ 12:46:47
Postat av: Info

SALASSO HAR RÄTTSalasso har rätt. I och för sig. Men detta ändrar inte sakförhållandena. Jag har varit ute mycket och rört mig i olika miljöer vid olika tider på dygnet. Min erfarenhet är, att av den ökning av registrerade våldtäktsfall, som blivit konsekvensen av det vidgade våldtäktsbegreppet, så står nysvenkar för huvuddelen också av denna ökning.För övrigt är lagen luddig. Framtvingad av en medial och radikalfeministisk lobby. För att inte tala om femtonårslagen. Den som gav Täppas legitimitet att gång på gång igår under 40 minuters tid upprepa ordet "pilska". Jag kommer att tänka på vissa yttringar av vaskulär demens, där i sitt liv mycket prudentliga och välordnade, av alla omtyckta damer tillbringar sitt sista förvirrade år i livet - sedan de upphört att känna igen sina egna barn - med att upprepa det enda ordet "kuk". Kuk, kuk, kuk, kuk. Täppas kan dock, det måste erkännas, forfarande något flera ord än pilska, pilska, pilska. pilska.En femtonåring, som har någon form av erotisk relation med en i förhållande till henne själv äldre man (men inte kvinna), är enligt Thomas Bodströms egen lag i juridisk mening ett våldtäktsoffer. Enligt samme Bodström (och Sveriges radio) är det samtidigt konsekvent och riktigt, att landets ungdomsmottagningar skriver ut p-piller till 12- och 13-åringar.Troligen tror Bodström et consortes att p-piller är detsamma som läkeroltabletter.2009-04-18 @ 12:47:56
Postat av: carl

salasso, det finns våldtäktavdelningar på sjukhus som får in 1000 fall varje år.

om det vore bra vidröring skulle PK-personer lämna ut statistik. nu är locket på det är nog mycket grova och många överfall kanske 30 0000 om året.

helt som politiker önskar annars skulle de agera, de vill nog bara att outbildade och fattiga Svenskar skall förstöras de har tom självmordhjälp på internet hörde på SR p4 ca 11,20-12.00 18 april.

blev chockad nu är det bevisat Svenska politiker har i uppdrag att utarma etnisk Svenska folket

2009-04-18 @ 12:54:05
Postat av: Maria

@Info

"En femtonåring, som har någon form av erotisk relation med en i förhållande till henne själv äldre man (men inte kvinna), är enligt Thomas Bodströms egen lag i juridisk mening ett våldtäktsoffer."För att ditt resonemang ska stämma så måste tjejen i fråga då anmäla den äldre mannen/killen för våldtäkt om det ska synas i statistiken.Noterar bara att en topp kom vid -93 då flyktingar från Kosovo och Somalia började komma och sedan vid -03 då Irakkriget tog fart. Dra era egna slutsatser.Ni som fortfarande tror att detta har med Herr Bodström att göra kan återgå till er PK-rosa verklighet och vända andra kinden till. Jag vägrar acceptera att kvinnor ska offras för att vissa inte vågar ta bladet från munnen och peka på att detta har med invandringen från skamkulturer att göra och inget annat.Det spelar ingen roll hur mycket ni moralister gnäller. Tonåringar har alltid haft sex och det kommer fortsätta oavsett om det är "tillåtet" eller inte. Det är då mycket bättre att dom tar sitt ansvar och äter p-piller så slipper vi en massa tonårsaborter och tonårsföräldrar.

2009-04-18 @ 13:09:25
Postat av: salasso

Carl & Info, jag håller med om att kulturberikningen ligger bakom den stora och ganska jämna ökning som skett 1975-2005. Men den dramatiska stegringen 2005 kan inte bara bero på ökad invandring utan också på att våldtäktsbegreppet rent juridiskt ändrades i Sverige just 2005.

Om någon skulle debattera med någon mångkulturalist så gäller det alltså att vara försiktig vid jämförelser med utländska siffror. Som jag sade tidigare så kan en sådan lätt avfärda alla jämförelser med att Sverige fr o m 2005 har en mycket snävare syn på vad våldtäkt är än många andra jämförbara länder.

Låter det illa? Tja, tydligen för någon enstaka men det är likväl fakta.

2009-04-18 @ 13:28:41
Postat av: Stefan K

1992-93 sökte ca 100 000 personer asyl i Sverige, främst från forna Jugoslavien (i krigets kölvatten).

Från 2001 och framåt har flyktingströmmarna eskalerat i en snabbare takt.

De snabbt stigande våldtäktskurvorna från dessa år är naturligtvis tillfälligheter, men ändå intressanta. Jämför statistiken ovan med flyktingstatistiken i denna fil...

http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs2.pdf

Ibland är statistik intressant.

2009-04-18 @ 13:52:17
Postat av: carl

när jag blev stoppad av utlänningar som uppmanade mig att ge bort pengar. så sa jag att de kunde flytta hit och få 10 000 i månaden bara tala med kommunalråden, och att man får inte dela ut pengar då kommer det 100 fler hit i morron som vill ha.de kunde dålig engelska men fattade tydligen att här är det svårt och jobbigt att roffa åt sig pengar. har aldrig sedan dess, sett några “tiggande” kulturberikare det var tydligen en effektiv metod att låta kommunalråd få bli kulturberikade. politikerna fick då chansen att känna av sin egna politik!!!!!MEDICINEN ÄR ATT ALLTID HA MED SIG ADRESS OCH BILD PÅ POLITIKER SOM GILLAR ATT LOCKA HIT UTLÄNNINGAR OCH GE RÅNARE DESSA MED INSTUKTION ATT DE KAN FÅ PENGAR OCH BOSTAD AV KOMMUNALRÅDEN2009-04-18 @ 14:03:32
Postat av: carl

7 Miljoner Svenskar ska det vara, när Sverige och Natinaldemokrater kommer in i riksdagen så kommer de driva familjepolitik som stödjer att Svenskar skaffar många barn. nu har bara utlänningar ekonomiska möjligheter att skaffa många barn. och omdömeslösa personer som driver självmordssajter får bistånd till det. allt för att utplåna Svenska folket. hör inslag i SR P4 18/4 kl 11,03. fy f-n vilka vidriga Sverigefientliga makter som nu styr Sverige.2009-04-18 @ 16:13:35
Postat av: carl

salasso, jag förstår hur du menar, men undrar om inte det kan vara så att kvinnor nu har lättare att ta steget att anmäla med den nya lagen, förut var det enbart penetrering nu kan de ta kontakt med polisen och inte behöva beskriva den hemska upplevelsen i detalj och hela vägen för att en uppblåst och spydig polisfjant skall skriva fullständig rapport och målsägande skall malas sönder från första kontakten med myndigheten.Alla vet ju att främlingar i alla tider i alla världsdelar har våldsförts sig på kvinnor. även FN-soldater och även karoliner i fälttåg tog chansen på främmande kontinenter. alla vet att främlingar kommer till Sverige för att pippa av sig på Svenska kvinnor och de får även försörjning och bostad. tänk om de förbade korkade politikerna hörde hur utlänningar pratar om Svenskar skulle det bli andra bullar. det verkar som Svenska politiker verkligen vill Svenska kvinnor illa.Det är det värsta brott en politiker kan göra att låta sin befolkning utsättas för övergrepp, och detta även i fredstid FY- F-N

2009-04-18 @ 18:21:17
Postat av: Rättvis

Här är Nordisk familjeboks beskrivning av smålänningen:

“Smålänningen är till sin natur vaken och intelligent, flitig och strävsam, rask och hurtig , men likväl foglig till lynnet, händig och slug, vilket allt medför åt honom den förmånen att han även med små medel kan taga sig fram i livet. “Men smålänningen (liksom alla andra svenskar) har trots alla dessa goda egenskaper blivit grundlurade av politikerna som skänker bort deras arbetes frukt till papperslösa lycksökare från jordens alla hörn.Och om någon dag kommer Mona till Kalmar för att inför valet strö löften omkring sig.

Undrar bara om det blir några löften som gäller svenskarna?

2009-04-18 @ 18:24:09
Postat av: Peter, den förste.

O.T. Lite norska "fobier": Sehttp://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/inneriks/politikk/innvandring/asylpolitikk/5750828/http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=34&tekstid=2483

Postat av: salasso

Carl, en bekant som är invandrare sade en gång att "om du visste hur jargongen om svenskarna är hos vissa invandrargrupper så skulle du bli mörkrädd och inse att ni är på väg att bli ockuperade!"

Norge hade sin Quisling 1940-1945 men vad kan man göra när vi har 349 stycken?

2009-04-18 @ 19:36:40
Postat av: Peter, den förste.

@salassobara 349 stycken! Läs den här boken, så inser du att det är värre än så!http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1935071602/ref=nosim/nationalreviewon#reader

2009-04-18 @ 19:57:17
Postat av: Stefan A

Och tystnaden är total från de annars så sturska kärringarna i FI.

2009-04-18 @ 19:58:16
Postat av: Anonym

Precis som i Sverige. Samma totala lögnaktighet och svekfullhet. Samma skrämmande förakt för demokrati. Läs detta och känn igen våra egna förmyndare i riksdagen:På 80-tallet skrev gode mennesker i avisene at innvandringen var så liten at den overhodet ikke ville påvirke norsk livsstil og egenart. Så var det taust en stund før de samme gode menneskene utpå 90-tallet skrev triumferende at Norge allerede var et flerkulturelt samfunn der norsk kultur ikke kunne påberope seg noen særstilling. Norsk ingen særstilling i Norge? Mange av de samme menneskene bekymrer seg for at Kina skal utradere tibetansk kultur og at indianerstammer i Sør-Amerika skal ofres for tømmerdrift og tvinges til å flytte inn i nærmeste storby.»

2009-04-18 @ 20:01:17
Postat av: carl

Betänk att ovanstående uppgifter är från Myndigheter således vet politiker om detta!De vill verkligen att medelsvensson skall förlora sitt land och sin livssituation.

Printa ut nedanstående och glömm kvar överallt så de som inte har dator även kan få veta:

http://www.bahnhof.se/wb704147/massinvandringsfakta.pdf2009-04-18 @ 20:14:39
Postat av: Hr Fökk

Kanske är Thoralfs sidor inte rätt forum men en sak gör mig något förvirrad.

Är inte SD minsta intresserad av dessa orättvisa och obegripliga lagar som Stasi eller IPRED?

Jag har inte hört ett ord om detta, som efter massinvandringen är Sveriges näst största katastrof

Borde inte SD ta ställning till de saker som skadar svenskarna mest

2009-04-18 @ 20:25:26
Postat av: Thoralf A

Hr FökkKan du förklara vad det är som skadar svenskarna mest. Upphovsrätten?

2009-04-18 @ 21:14:08
URL: http://thoralf.se
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Lagens utvidgning i begrepet våldtäckt följs i sin ökning tillsammans med gärningsmannens etniska identitet.Så vad är din poäng Salasso .Det finns inget utrymme för okunskap att disskutera.Syftet med kommentaren är minst sagt luddig.Eller tror du på fullt allvar att en debatör från SD inte skulle kunna upplysa om det.Den stora skillnaden mellan Sverigedemokrater o Socialdemokrater tror vi, här i vår lilla värld.Är att Socialdemokrater egenkära lågutbildade även om Ronny Goseplutt på Aftonbladet blandat ihop partibetäckningarna, dåligt pålästa livrädda uppgivna ,kommer att köras över i debatterna av taggade Sverigedemokrater laddade med aktull statistik.I bla våldtäcktsfrågan, hedersvåld ,kostnader ,för invandring.Svenskarna betalar 1200 miljarder i skatt varje år .Skulle DANSKA BERÄKNINGAR STÄMMA (Svenska får inte göras) KOSTAR INVANDRARNA 200 MILJARDER OM ÅRET.Detta motsvarar 4 FÖRSVARSBUDGETAR el 12 POLISBUDGETAR .För en svensk löntagare med 20000kr i månadslön med en skatt på lågt räknat 7000kr går 1400kr till att bekosta SVENSK INVANDING 350kr till FÖRSVARET 68kr till POLISVÄSENDET.Som för övrigt fått 170 miljoneer extra till att täcka löner till alla mellanchefer i oändligt antal (99 hövdingar o en indian)indian =med utryckare i yttre tjänst tex på Larmtorget .Inte till brottsbekämpning som i detta fall är våldtäckt. förrutom dom 17 miljarder budgeten ligger på per år i landet Lokalt sett 341 miljoner plus ett nytt polishus för 200 miljoner.Så Thoralf har helt rätt grundat på fakta: DETT ÄR I STORT SETT RISKFRITT FÖR ÖVEREPRESENTERADE UTLÄNSKA MÄN ATT VÅLDTA ETNSKT SVENSKA KVINNOR.Så uppriktigt tror vi inte att du Salasso behöver bekymra dej för SVERIGEDEMOKRATERENAS DEBATT KUNSKAP.Barometerns insatts för att stopp detta är att ta bort insända kommentarer ang svartaxi i Kalmar där bland annat en svensk tjej skriver att hon blivit våldtagen o varnar för att åka DETTA TAR TIDNINGEN BORT FRÅN NÄTET (enligt mörketalsprincipen minst 10).Verksamheten bedrivs helt öppet vid centralstationen mitt emot legal taxiverksamhet .SVARTAXIVERKSAMHETEN drivs av ETNISKT UTLÄNSKA MÄN Som i minst ett fall lever på SOCIALBIDRAG risken är ju att det är flera .Polisen har inte resurser ?Att ingripa.Fotnot: HÖGSTANSVARIG polismann heter OLOF EHRSGÅRD länspolismästare.Ansvarig för invandringens omfattning i Sverige är till största delen SOCIALDEMOKRATERNA , Högsta tjänsteman i Kalmar kommunen heter JOHAN PERSSON .EFTER ATT HA LÄST VÄR EGEN TEXT TYCKER GUMMAN O JAG ATT FLERA NÄMNDA GUBBAR BORDE JOBBA PÅ CIRKUS EL PÅ ÖLANDS DJURPARK.Enligt gäster bla Sara Mohammad från GLÖM ALDRIG FADIME (hedersrelaterat mördad) samt den kvinnliga advokaten med utlänsk härkomst ,med stor erfarenhet av hedersrelaterat våld (ALLSÅ INTE EN ENDA SVERIGEDEMOKRAT I STUDION), i ADAKTUSSON TV8 är NI rasister som tillåter rasistiskt våld på etniska svenska kvinnor.Samt heders relaterat våld i familjer främst från mellersta Östern el Nordafrika.Integrationsminister Samboka från Folkpartiet bidrog med att rada upp utredningar som gjorts.Kunde dock ej påvisa var som gjorts för att hjälpa dessa kvinnor.Delvis beroende på att inget gjorts.Så våldtäckterna ,och våldet inom familjerna kan fortsätta. För socialdemokrater samt rasister inom tjänstemannasektorn enligt TV8:gäster .Går det att bra att Googla på Fremskrittspartiets utveckling sista 30 åren i Norge.Detta går att rekommendera även till journalister.2007 var partiet Norges största parti 34.9 procent.Somebody comming to take you.Djävla hycklare.Förlåt svordommen.

2009-04-18 @ 21:20:23
Postat av: Hr Fökk

ThoralfFör min del hade jag aldrig köpt någon dator 1983 om jag inte kunnat använda den till annat än att titta på en grön bildskärm

2009-04-18 @ 22:12:49
Postat av: salasso

Peter den förste, jag har i o f s inte läst boken men jag är ganska övertygad om att budskapet är riktigt.

Det är för övrigt en gåta hur den svenska vänstern alltid lyckas hamna så kapitalt fel i alla politiska frågor av betydelse.

Fast kanske inte...

2009-04-18 @ 22:29:47
Postat av: Magne

Kommer ihåg förra året då det var val i Danmark och Svensk massmedia hoppades innerligt att det muslimska partiet skulle komma in och folkepartiet skulle minska. Nu blev det ju inte så som dom önskade. Men är det inte skrämmande att svensk massmedia hoppas att ett muslimskt parti skall komma in.Dagen efter hörde jag på en radiostation där Pia Kjærsgaard partiledare för Dansk Folkeparti beskrevs som en slemmig tant. Fri television my ass.

2009-04-19 @ 01:26:28
Postat av: Tore

"Gubben och gumman på Getingen", ni tog faktiskt ordet ur mun på mig! Dessutom vill jag fråga dig "salasso"! Tycker du det är viktigt att det skall vara en penetrering för att kallas "våldtäckt"?...

2009-04-19 @ 02:38:29
Postat av: salasso

Tore, jag citerade vad lagen sade innan ändringen 2005.

2009-04-19 @ 08:45:09
Postat av: MAW

Gubben o Gumman på Getingen:Snälla ni kan ni inte försöka att formatera era inlägg lite bättre?Lite mera luft i texten och mera styckeindelningar, annars är det nog många som inte orkar läsa era i övrigt intressanta inlägg.2009-04-19 @ 10:40:57
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

Vi lovar att försöka göra vårt bästa med texterna.

Tack för kommentaren för övrigt det värmde faktiskt.

Skall försöka hålla ned längden.Ev kapitel ett,två 2103...:Uppsnappat på riksradion .En ung man får lov till privatlektion i att att spela munspel.Läraren kommer på sej själv med att säga stoppa tungan i hålet .Det är viktigt att du inte stoppar tungan i fel hål. Där satt längden .Vi skall träna på l u f t i g h e t e n.Kram från tv total urspårade Kalmariter.

2009-04-19 @ 21:01:07
Postat av: salasso

MAW, inser du inte att signaturen är en person som rökt något konstigt? : )

2009-04-21 @ 16:24:44
Postat av: Debator

I Nederländerna finns fenomenet "loverboys". Det är välklädda araber eller andra turkaktiga som "förälskar" sig i unga utsatta flickor, mestadels "vita" flickor. Denna förälskelse börjar med uppvaktning, dyra presenter och solresor. Flickan som ofta väljs ut för sitt dåliga självförtroende blir lätt imponerad av att en snygg kille (ahummm)ger henne så mycket uppmärksamhet. Förälskelsen blir snart ömsesidigt och det är då fällan slår igen. Arabens kontrollbehov kommer fram och flickan pressas allt mer. Araben säger sig ha hamnat i trubbel och behöver snabba pengar och eftersom han har tagit så väl hand om flickan kan hon väll tjäna ihop några slantar åt honom. Han skulle ju aldrig fråga henne om det inte vore den sista utvägen. Han älskar ju henne så mycket. Går hon med på det så är det horhuset nästa (efter första gången blir nästa gång enklare), vägrar hon blir det ofta långdragna gruppvldtäkter för att knäcka flickan psykiskt. Sedan är det bordellen som gäller.

En annan variant är att flickan beröms för att vara bra i sängen. Pojkvännens kompis Ibrahim råkar komma på besök och snabbt kommer samtalet in på trekanter eller varför inte gruppsex. Pojkvännen (den s.k. loverboy) uppmanar flickan till att visa för polaren Ibrahim hur bra hon är i sängen. Han står 100% bakom henne och skulle göra honom jätteglad om hon ställde upp för kåte Ibrahim. Flickan gör det för att blidka pojkvännen. Efteråt får hon en avhyvling av pojkvännen då han inte litar på henne längre då hon så lätt hoppade i sängen med Ibrahim. Hon har ju fått så många dyra presenter, biobesök och middagar och nu är det återbetalningsdags.

Sedan är vägen till bordellen inte lång.Sexslavsverksamheten utspelar sig i arabtäta områden och är ofta välbevarade hemligheter araberna emellan.Problemet med loverboys är ett mycket välkänt och uppmärksammat fenomen i Nederländerna och är så omfattande att alla flickor i åldrarna 13 och uppåt blir informerade i skolan om farorna med s.k. loverboys. Inga fantasihistorier som Lilja-forever (som är om inte fantasi i varje fall ett stort undantag). Fenomenet uppmärksammas mycket i media och tidningarna -mycket mer frispråkiga än sina presstödsberoende svenska motsvarigheter- skriver ofta om detta.Min poäng är följande: mot bakgrunden av arabernas kvinnosyn och mot att såväl Sverige som Nederländerna har en mycket mycket stor andel araber / turkaktiga bland sin befolkning borde fenomenet även finnas i Sverige. Rättare sagt det finns även i Sverige. Vi vet bara inte omfattningen.Man kan nästan gissa varför detta inte uppmärksammas i Sverige. Någon som har någon idé om hur vi kan få reda på mer om detta fenomen här hemma i Sverige?

2009-04-21 @ 22:23:34
Postat av: Debator

I Nederländerna finns fenomenet "loverboys". Det är välklädda araber eller andra turkaktiga som "förälskar" sig i unga utsatta flickor, mestadels "vita" flickor. Denna förälskelse börjar med uppvaktning, dyra presenter och solresor. Flickan som ofta väljs ut för sitt dåliga självförtroende blir lätt imponerad av att en snygg kille (ahummm)ger henne så mycket uppmärksamhet. Förälskelsen blir snart ömsesidigt och det är då fällan slår igen. Arabens kontrollbehov kommer fram och flickan pressas allt mer. Araben säger sig ha hamnat i trubbel och behöver snabba pengar och eftersom han har tagit så väl hand om flickan kan hon väll tjäna ihop några slantar åt honom. Han skulle ju aldrig fråga henne om det inte vore den sista utvägen. Han älskar ju henne så mycket. Går hon med på det så är det horhuset nästa (efter första gången blir nästa gång enklare), vägrar hon blir det ofta långdragna gruppvldtäkter för att knäcka flickan psykiskt. Sedan är det bordellen som gäller.

En annan variant är att flickan beröms för att vara bra i sängen. Pojkvännens kompis Ibrahim råkar komma på besök och snabbt kommer samtalet in på trekanter eller varför inte gruppsex. Pojkvännen (den s.k. loverboy) uppmanar flickan till att visa för polaren Ibrahim hur bra hon är i sängen. Han står 100% bakom henne och skulle göra honom jätteglad om hon ställde upp för kåte Ibrahim. Flickan gör det för att blidka pojkvännen. Efteråt får hon en avhyvling av pojkvännen då han inte litar på henne längre då hon så lätt hoppade i sängen med Ibrahim. Hon har ju fått så många dyra presenter, biobesök och middagar och nu är det återbetalningsdags.

Sedan är vägen till bordellen inte lång.Sexslavsverksamheten utspelar sig i arabtäta områden och är ofta välbevarade hemligheter araberna emellan.Problemet med loverboys är ett mycket välkänt och uppmärksammat fenomen i Nederländerna och är så omfattande att alla flickor i åldrarna 13 och uppåt blir informerade i skolan om farorna med s.k. loverboys. Inga fantasihistorier som Lilja-forever (som är om inte fantasi i varje fall ett stort undantag). Fenomenet uppmärksammas mycket i media och tidningarna -mycket mer frispråkiga än sina presstödsberoende svenska motsvarigheter- skriver ofta om detta.Min poäng är följande: mot bakgrunden av arabernas kvinnosyn och mot att såväl Sverige som Nederländerna har en mycket mycket stor andel araber / turkaktiga bland sin befolkning borde fenomenet även finnas i Sverige. Rättare sagt det finns även i Sverige. Vi vet bara inte omfattningen.Man kan nästan gissa varför detta inte uppmärksammas i Sverige. Någon som har någon idé om hur vi kan få reda på mer om detta fenomen här hemma i Sverige?

2009-04-21 @ 22:31:30
Postat av: Anonym

Hur kan vi så kallade i sverige ta ansvar för all denna skit som händer, det är våldtäckter till den milde grad vi har kriminella lösa på gatorna och kommer aldrig till bukt med problemen. Vårat samhälle idag är ett klasssamhälle vad gör vi för att fixa till problemen nada vi ligger istället på latsidan. Titta på hur straffen är i sverige vi pratar mord, säg att en som mördat en annan på oregelbundna grunder han får 10 år efter att rätten pratat färdigt, sen i efterhand sänks straffet till 5. Varför är vi inte mer människor som vågar stå på oss. Allt som har med våldtäckter att göra begås av personer som inte har alla hästar i stallet hemma, tror själv att dessa folk varit med om svåra trauman i sitt liv och blivit tillslut psykisk sjuka så att sådana här handlingar bedrivs.

2010-04-10 @ 14:01:46

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0