DET BLIR BARA DRÅPLIGARE OCH DRÅPLIGARE

SD het fråga inom Centern. Läs artikel på SR.


Vad är det dessa riksdagspartier är så förskräckligt rädda för?


Är det kanske att SD i första hand vill värna skola, vård och omsorg.

Eller är det för att SD vi vill förbättra situationen för fattigpensionärerna.

Eller att SD vill ha kraftfulla åtgärder mot den eskalerande brottsligheten.

Eller att SD vill minska på invandringen till Sverige.

Eller att SD vill värna vårt svenska försvar och behålla värnplikten.

Eller att SD säger nej till överstatligheten från Bryssel.


Tänk om någon från varje parti i riksdagen kunde tala om vilket eller vilka av ovanstående politiska frågor som är så avskräckande att de tar avstånd från dessa ståndpunkter. Utan att komma med floskler som människors lika värde vilket är en självklarhet för alla som lever i ett demokratiskt samhälle, även för oss "otäcka" sverigedemokrater. Skillnaden är att vi inte blundar för det som inte är politiskt korrekt.


Det är dags att vi inom Sverigedemokraterna börjar utmana dessa så kallade etablerade politiker.


Vill Centern ge S makten 2010? (Dick Erixons blogg)


Kommentarer
Postat av: AWSvensson

Det finns en tyst överenskommelse mellan de etablerade partierna att inte debattera asylhanteringen, detta pga att samtliga etablerade partier i den frågan är lika goda kålsupare.

Man har dessutom skapat en ordning med förläningar och maktmissbruk, kalla det gärna korruption. När någon stör denna ordning och vinner poäng på asylhanteringen, som man inte kan debattera,så blir paniken total. Alla väntar på direktiv från centralt håll hur saken skall hanteras och under tiden vinner SD allt mer terräng.Kortfattat det är makten och härligheten som är utsatt för fara.

2009-04-27 @ 09:40:32
Postat av: Micael Foghagen

Det sägs - med förmodlig rätta - att om en lögn upprepas tillräckligt ofta uppfattas det som sanning. Det är i kölvattnet av detta som vi i SD kämpar i motvind fast kritiken mot oss bygger på lögner, förtal och snedvridenhet.Nu är det dock inte motvind hela vägen, vi ökar TROTS ovan nämnda fenomen. Det visar på en styrka i vår politik!Och när väl folk runt om i landet får detta klart för sig, kommer pk-iternas korthus falla just som ett korthus.Tiden talar för oss!

2009-04-27 @ 11:13:06
Postat av: Ingeborg

Houari Boumédienne (ursprungliga namnet Mohamed Ben Brahim Boukharouba) (23 augusti 1932-den 27 december 1978) (arabiska: هواري بومدين) tjänade som Algeriets ordförande för Revolutionära rådet från den 19 juni 1965 till den 12 december 1976 och därefter som Algeriets president till sin död den 27 december 1978.Det är som jag tidigare skrivit här på bloggen, en djävulsk plan. Läs vad marxisten Boumdienne uttalade i FN 1974. Det är ingen händelse att ett riksdagsbeslut togs 1975 i Sverige om att nu är SVerige mångkulturellt. Det finns också en bok som heter Hur Sverige blev mångkulturellt. Sök den på nätet och beställden.

Postat av: Ingeborg

ur Sverige blev en mångkultur av M. EckehartÅr 1975 beslutade Sveriges riksdag att landet skulle bli en mångkultur. Detta ödesdigra beslut kom dock inte till stånd av en tillfällighet utan var resultatet av en handfull aktivisters ivriga strävan att omdana landet.Åren före 1975 pågick en pressdebatt som kom att påverka det politiska klimatet i Sverige. Författaren till denna bok har studerat debatterna och personerna som var drivande. Parallellt med debatterna arbetades det också med att påverka de politiska partierna.Detta är en bok som tydliggör hur mångkultur blev ett oantastligt politiskt ideal i Sverige, vilka aktörer det var som drev på denna utveckling och varför de gjorde det. Sakta träder en bild fram som visar att det inte främst var svenskar som arbetade för att göra Sverige mångkulturellt. Snarare var det en liten grupp människor som av egoistiska och etnocentriska skäl ville förändra Sverige.Hur Sverige blev en mångkultur är en klargörande bok. Den visar att det inte alltid varit självklart att Sverige ska vara ett multikulturellt land. Det var inte heller något som smög sig på och ”bara hände” utan något som planerades av människor som hade saker att vinna på förändringen.Denna bok öppnar dina ögon och ger dig kunskap om en lobbyverksamhet som få känner till men vars politiska resultat påverkat Sverige mer än något annat riksdagsbeslut.Titel: Hur Sverige blev en mångkultur

Författare: M. Eckehart

Antal sidor: 81

Utgivningsår: 2007

Språk: Svenska

ISBN: 978-91-975966-6-4

Rekommenderat cirkapris: 80 kronorSprid information om Hur Sverige blev en mångkultur!

Logik Förlag har tagit fram ett flygblad som du enkelt kan skriva ut och lägga på exempelvis skolor, bibliotek och andra platser där det rör sig människor som kan tänkas vara intresserade av boken och dess innehåll. Flygbladet är i färg men det går lika bra att skriva ut det i svartvitt. Genom denna ganska enkla insats kan du bidra enormt mycket för att denna boks viktiga innehåll når en bredare läsekrets. Bladet laddar du ner här: (PDF). Tack för hjälpen!

2009-04-27 @ 11:46:20
URL: http://www.logik.se/
Postat av: Socialisten

Lugna stjärtmuskeln nu lilla nazzethoralf...

2009-04-27 @ 12:13:12
Postat av: Hulda

Våra riksdagspartier räds den dagen SD har tillgång på fakta om massinvandringen och kan offentliggöra dess verkliga kostnad.

Kommer SD in i riksdagen kan senhösten nästa år bli intressant...

2009-04-27 @ 12:16:50
Postat av: Stefan A

C gör misstaget att köra över sina numera få väljare, C har sina kärnväljare på landsbygden och de röstar inte på C för att få en sosseregering, ungdomsförbundet kanske kan kosta på sig att vara ansvarslös, men då bör de byta namn till CUF(s).

2009-04-27 @ 12:22:54
Postat av: Rättvis

Ja PK-partierna är livrädda för Sverigedemokraternas populära politik.

Är det månne deras - låt oss säga väljarfobi - som fått dem att komma med det ena huvudlösa utspelet efter det andra?Men väljarna märker när någon försöker att lura dem och de blir förbannade. Ont blir ju bara värre.Se bara på hur det går för Mona Sahlin. Hennes popularitet sjunker som en sten och SD ökar i opinionsundersökningarna så fort hon uttalar sig.Så herrar PK-politiker: tänk på att ärlighet varar längst. Ja ni får helt enkelt komma ihåg att det är VÄLJARNA som bestämmer i en demokrati.Och försök att göra någonting åt er väljarfobi. Sluta ljuga till exempel.

2009-04-27 @ 13:01:52
Postat av: ovegJa, Ingeborg, det är en intressant bok för envar som vill veta hur det gick till när Sverige gjordes om till en mångkultur. Jag tror det är OK att citera inledningen:

**************

”Inledning

Meister Eckehart: Hur Sverige blev en mångkultur ISBN: 978-91-975966-6-4Sverige är ett land i förändring. Det är ett konstaterande som inte minst gäller för den demografiska omvälvning landet upplevt de senaste decennierna. Från att tidigare ha varit relativt etniskt och kulturellt homogent har landet blivit allt mer heterogent i samma avseenden. I praktiken implicerar detta givetvis att de etniska svenskarna fått en allt mindre dominerande ställning vad gäller inverkan på den rådande kulturen i nationen, men framför allt har deras andel av befolkningen kontinuerligt reducerats på ett sätt som oundvikligen medför långsiktiga konsekvenser.Enligt en rapport från Statistiska Centralbyrån (Demografiska rapporter 2003:5) utgjorde andelen utlandsfödda 0,7 procent av befolkningen i Sverige år 1900, en siffra som ökat till 10,9 procent år 2000. Betraktas dessutom den del av befolkningen vars båda föräldrar är födda utomlands utgjorde andelen med utländsk bakgrund hela 14,5 procent år 2000, en ökning från 9,1 procent år 1980. Enligt rapporten kommer andelen personer med utländsk bakgrund fortsätta öka stadigt och år 2020 beräknas den utgöra 21 procent av befolkningen. Då räknas inte personer med som endast har en förälder född i utlandet eller barn till personer med utländsk bakgrund.Samtidigt visar rapporten att nordiska invandrare minskar såväl i antal som andel av den svenska befolkningen från att tidigare ha utgjort merparten av de utlandsfödda i Sverige. Den stora ökningen står istället folk från Mellanöstern och Afrika för.Det stämmer uppenbarligen att Sverige är ett land i förändring, men framför allt är Sverige ett land som har förändrats.Ytterst är det inte invandringspolitiken som ser annorlunda ut idag, utan det är den underliggande ideologin i rådande svensk politik som genomgått ett avgörande paradigmskifte. Så sent som för några få decennier sedan strävade den officiella politiken efter bibehållandet av en homogen svensk kultur som den förhärskande i hela samhället. Främmande folk, vilka nästan uteslutande kom från Europa och framför allt från de nordiska grannländerna, förväntades "ta seden dit man kommer" och assimileras med svenskarna. Idag eftersträvas istället, åtminstone i den politiska retoriken, att invandrade minoriteter i största möjliga mån bör bevara sin ursprungskultur. Sverige identifieras som en mångkultur.Frågan som infinner sig är hur det gick till när svensk politik övergick från att förespråka kulturell homogenitet till att förespråka etnisk och kulturell pluralism, det vill säga hur mångkultur blev ett ideal i svensk politik när motsatsen tidigare varit mer eller mindre självklar?Att Sverige är en mångkultur är någonting som konstateras dagligen i den allmänna debatten. Exakt vad begreppet mångkultur betyder råder det dock ingen större enighet om. Olika debattörer kan ha väldigt varierande och motstridiga beskrivningar av vad mångkultur innebär, och det förekommer en rent av absurd självmotsägelse i vissa debattörers inlägg. Exempelvis kan en debattör ena stunden hävda att det inte finns någonting svenskt för att i nästa stund beklaga "svensk rasism". Alla etniciteter tycks dessutom ha en egen kultur, utom den svenska, och det anses beundransvärt när samtliga etniciteter bejakar sin kultur, utom den svenska. Orsaken till det svenska undantaget berörs dock aldrig. Andra kritiska röster förebrår tänkande i "vi" och "de", för att i nästa mening anmärka på hur "vi" svenskar, uppenbarligen till skillnad från "de andra", gör oss skyldiga till denna försyndelse. Åter andra kan ena stunden hävda att alla i Sverige är invandrare, för att i nästa hävda att invandrare blir diskriminerade. Samtliga debattörer i massmedia är hursomhelst rörande eniga om att mångkultur är någonting bra. I vad måtto eller mån mångkultur är någonting bra, och för vem, berörs emellertid inte i någon större utsträckning.Mot bakgrund av hur flitigt begreppet mångkultur används i den allmänna debatten och hur det kommit att dominera beskrivningen av hur det moderna Sverige "borde" identifiera sig, är det anmärkningsvärt hur oerhört få det är som känner till någonting om bakgrunden till hur Sverige blev en mångkultur. Så sent som i mitten på 1960-talet existerade inte ens begreppet, och än mindre ansågs mångkultur vara någonting eftersträvansvärt av Sveriges regering. Det var först 1975, i skrivandets stund mindre än 30 år sedan, som situationen förändrades radikalt till följd av ett beslut i riksdagen. Enligt beslutet skulle Sverige inte längre vara en nation som dominerades av svensk kultur, utan ett kulturpluralistiskt samhälle där olika minoriteters kulturer skulle få breda ut sig.Bakgrunden till detta beslut var egentligen en väldigt snabb process. I korta drag så påbörjades processen av en rad tidningsdebatter som inleddes 1964, där vissa debattörer krävde att minoriteterna i landet skulle få bevara och bejaka sin etniska identitet, medan andra förespråkade att minoriteterna borde assimileras. I samband med tidningsdebatterna började vissa minoritetsgrupper att intensifiera sina påtryckningar mot politiker för att få sina etniska intressen tillgodosedda, och debatterna gjorde även invandrar- och minoritetsfrågorna till politiska frågor, något de knappast varit tidigare.1967 krävde LO att regeringen skulle ändra sin invandrar- och minoritetspolitik genom att skicka in en motion som tidigare varit uppe i Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening (KSF). Gemensamt ledde dessa händelser till att INVANDRARUTREDNINGEN (IU) tillsattes år 1968, vilken hade i uppdrag att utreda de invandrade minoriteternas ställning i landet. INVANDRARUTREDNINGEN kom i stor utsträckning att inspireras av de debattörer i tidningsdebatten som krävde kulturpluralism och lade i sitt slutbetänkande 1974 fram ett förslag baserat på parollerna jämlikhet, valfrihet och samverkan, vilka i praktiken innebar att Sverige skulle övergå från att eftersträva kulturell homogenitet till att bli en mångkultur. Just detta skedde också när riksdagen följande år enhälligt antog riksdagsproposition (1975:26) som baserades på IU:s sluttänkande.För att närmare förstå denna fundamentala omvandling av svensk politik och det svenska samhället gäller det således att sätta sig in i dessa olika skeenden med början i de tidningsdebatter som inleddes 1964. Det gäller också att förstå den man som framför alla andra kom att stå i centrum under hela processen som omvandlade Sverige till en mångkultur. Hans namn är David Schwarz, den svenska mångkulturens fader.”2009-04-27 @ 13:25:58
Postat av: carl

de har insett att SD kommer få flest röster och bli STORA, riktigt STORA.

andra nya partier är de inte rädda för och media gillar de som sabbar Sverige.SVD, frågar Quislingpolitikern Reinfelt:

Konkurrens kan vara bra. Demokratin bygger ju på det, säger han.Statsministern är på småföretagarebesök i Säffle på måndagen, och på grusplanen utanför en trapptillverkare möter han massmedier.- Att det uppstår nya partier som vill ha röster är inte samma sak som att de får några röster, konstaterar Reinfeldt apropå Libertas som senare på måndagen ska presentera sin lista över kandidater i valet till Europaparlamentet.TT: Är det fler partier att välja mellan som behövs för att folks EU-valintresse ska öka?- Nej. Det vi behöver är att få fram vardagsnära frågor som folk känner sig berörda av, svarar statsministern och fortsätter:- Hur vi ska klara oss genom krisen, hur det ska gå med jobben, klimatomställningen, hur vi står upp mot den organiserade brottsligheten. . . Vi vill visa att Europasamarbetet är del av våra svar på de frågorna.Han tror inte att starten av ännu ett parti splittrar EU-intresset som finns. Trapptillverkaren i Säffle, Eurostair, var förresten ett bra exempel på lokala frågor med EU-anknytning, tycker Reinfeldt.- De vill in på den tyska marknaden och då visar det sig att det finns en del handelshinder kvar som inte är undanröjda.Dessutom utbildar företaget sin personal med hjälp av EU-stöd och behöver nyanställa snarare än att varsla, en ovanlig situation i krisens Sverige.

Christer Jönsson/TT Säffle TT

2009-04-27 @ 14:03:27
Postat av: Rättvis

Klippt från Carls inlägg”TT: Är det fler partier att välja mellan som behövs för att folks EU-valintresse ska öka?- Nej. Det vi behöver är att få fram vardagsnära frågor som folk känner sig berörda av, svarar statsministern”

Herre gud vilken fars. Snart kommer väl Reinfeldt att dra den där om rödluvan också. Men jag upprepar: Sluta ljuga herrar politiker.

2009-04-27 @ 14:55:33
Postat av: World Traveller

Kanske ni har raett att SD blir stora, kanske inte. Naer man laeser folks kommentarer i Aftonpravda (daer bara politiskt korrekta faar kommentera) och Expressen (daer censuren nu boerjar haardna men daer det ibland slinker med en icke PK kommentar) saa har man anledning att bli moerkraedd.

Jag skulle tippa paa att 35% av svenska folket haaller paa de Roeda (V+S+Mp), 25% paa Moderaterna, 10% tycker som SD men bara 5% vaagar roesta foer att de andra aer raedda att bli kallade rasister.

Oevriga svenskar bryr sig inte. Saa laenge de faar se Robinsson paa TV och kan droemma sig bort med Tipsextra paa loerdagarna saa aer de noejda. Jag tror att dom svenskarna kommer att faa ett bistert uppvaknande en dag.

Tyvaerr ser jag ingen baettring eller ett stopp foer vaar vansinniga massinvandring.

Svenska folket har helt enkelt blivit hjaerntvaettade under foer laang tid.

2009-04-27 @ 16:09:45
Postat av: Lars

Thoralf:Du bör ta bort den antisemitiska nazistpropaganda som sprids här. Jag tänker då på reklamen för, och utdragen ur, den bok (Hur Sverige blev en mångkultur) som skrivits av en skribent (Meister Eckehart) i NSF:s partiorgan "Den Svenske Nationalsocialisten" och som givits ut på ett naziförlag som grundades av den kände nazisten Björn Björkqvist.

2009-04-27 @ 16:38:49
Postat av: Putte

Lars, jag är lite nyfiken. Kan du visa var i texten det förekommer antisemitism. Jag måste ha missat det. Jag har läst texten 3 gånger men kan inte hitta det. Är texten antisemitisk och lögnaktig håller jag med dig till 100% att den ska tas bort. Är den däremot sann, så spelar det ingen roll om så Satan själv har skrivit den.

2009-04-27 @ 17:26:33
Postat av: Inge Sandén

@Lars.

Anser att den boken inte är att rekomendera.

Köpte den för några år sedan,och blev besviken.

Jag anser att den är ett angrepp på judarna.

Jag delar SD:s uppfattning att det är massinvandringen från MÖ och Islams utbredning,som skapat dagens problem.

Judarna och Balterna som kom till Sverige efter kriget har aldrig stält till några problem med mina ögon sett.

För övrigt är Jag Israels och judarnas störste vän.

Gick med i SD 2002 då jag försäkrat mig om att allt prat om nazism var utsuddat och de som var överdrivna nationalister hade bildat Nationaldemokraterna.

2009-04-27 @ 18:01:50
Postat av: Lars

Jag tänker inte föra någon diskussion på en SD-företrädares blogg om huruvida en bok skriven av en skribent i ett nazistpartis partiorgan, och som är utgiven på ett naziförlag, är antisemitisk eller ej. Det ger bara nazisterna oförtjänad uppmärksamhet. Men om du läser texten en fjärde gång så kanske du ser vilka de försöker peka ut som ansvariga för utvecklingen i Sverige. Du ser alltså inga problem med att det görs reklam för, och uppmanas till flygbladsspridande om, ren nazilitteratur på en SD-företrädares blogg? Vill du SD väl så borde även du uppmana Thoralf att radera smörjan...

2009-04-27 @ 18:18:31
Postat av: Lars

Det hedrar dig, Inge, men hur kunde du luras till att köpa smörjan? Alla SD:are som känner sin fiende (i det här fallet nynazisterna) borde kunna undvika det.

2009-04-27 @ 18:29:46
Postat av: Putte

"Du ser alltså inga problem med att det görs reklam för, och uppmanas till flygbladsspridande om, ren nazilitteratur på en SD-företrädares blogg? Vill du SD väl så borde även du uppmana Thoralf att radera smörjan..."Jo det är självklart att varken SD eller någon annan ska gå nazisternas ärenden, så jag håller med både dig och Inge Sandén.

I texten som citerades kunde jag dock inte hitta något antisemitiskt, fast jag har ju å andra sidan aldrig hört talas om varken Meister Eckehart eller David Schwarz tidigare, så jag vet ju inte vad har för agenda eller politiska sympatier.

2009-04-27 @ 18:38:17
Postat av: Kalle

Fattar inte vad ni bråkar om. Riksdagen tog ett beslut om att sverige skulle bli mångkulturellt.Får någon sedan inte ha synpunkter på det och skriva en bok om att de inte gillar mångkultur???Vill ni totalt kväsa yttrandefriheten!!??PS: Har inte läst boken finns så mycket annat att läsa.2009-04-27 @ 18:52:10
Postat av: Inge Sandén

@Lars.

Nu är jag inte så kunnig ijust namn och förlag.

Hade aldrig hört talas om detta bokförlag utan föll för boktiteln.

Nu förstår jag också varför Uppsala Nya Tidning skrev som dom gjorde.

Det finns ju en annons på Fria Nyheter om denna bok bland de andra sidoannonserna.

2009-04-27 @ 19:00:06
Postat av: Inge Sandén

@Kalle.

Om du hade läst boken,hade du förstått att vad som står där är inget som vi Sverigedemokrater ställer oss bakom.

Det finns nog många åsikter om varför man inte tror på ett mångkullturelt samhälle.

Jag anser i alla fall att det är inte Judarnas fel,att Sverige ser ut som det gör idag.

2009-04-27 @ 19:28:27
Postat av: Kalle

>Tack Inge Sandén för upplysningen.På tal om mångkulturellt samhälle så har olika INVANDRARGRUPPER börjat bekämpa varandra i Södertälje. Slutstriden står nu om Södertälje.Vilken invandrargrupp som går segrande ur striden får framtiden utvisa. Majoriteten av svenskarna har redan flytt stridsplatsen Södertälje endast sossen och "borgmästaren" Anders Lago är kvar där på sin post. Nu får han se sina högtflygande mångkulturella planer raseras.Ännu ett bevis på att mångkultur inte fungerar.2009-04-27 @ 20:16:37
Postat av: Thoralf A

När det gäller inlägg från oveg som vissa vill att jag raderar det p.g.a. att det är citerat från någon bok som tydligen är skriven av en Eckehart.Efter att ha läst det citerade stycket kan jag inte se något som är anmärkningsvärt utan kommentaren får ligga kvar.

2009-04-27 @ 20:45:15
URL: http://thoralf.se
Postat av: carl

tv4 nyhetskanalen, censurerar snabbt.http://nyhetskanalen.se/1.967369/2009/04/27/eustudieflestvaldtakterisverigeDe verkar oroliga om Medelsvensson skulle få veta sanningen! kopiera nedanstående och klistra in i kommentarsfältet.

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/låt dom få en jobbig kväll att ta bort kommentarer.

2009-04-27 @ 20:51:59
Postat av: Lars

"Efter att ha läst det citerade stycket kan jag inte se något som är anmärkningsvärt utan kommentaren får ligga kvar."En minst sagt anmärkningsvärd inställning från din sida. Vad det handlar om är ju reklam för, och utdrag ur, antisemitisk nazilitteratur som går ut på att peka ut svenskar med judisk bakgrund som ansvariga för utvecklingen i Sverige. Och det är ju inte bara "ovegs" kommentar det handlar om, utan i ännu högre grad "Ingeborgs", som ju "oveg" hakade på. Denna reklam ger du som företrädare för partiet alltså grönt ljus till?

2009-04-27 @ 21:19:21
Postat av: Häpnadsväckande

Vänsterpartiet tog order av ryssarna

”Vänsterpartiet har låtit oberoende forskare gå igenom alla arkiv och redovisa partiets tidigare historia”, skriver Lennart Andreasson.

Lustigt att det då inte blev några rubriker. Men om nu Lennart Andreasson är seriös vill jag ge honom chansen att lämna lite arkivuppgifter: Hur mycket pengar har vänsterpartiet mottagit från Sovjet? Hur var det med ordergivningen, alltså de order som den sovjetiska spionorganisationen KGB regelmässigt gav till vänsterpartiet?Han skriver till och med att ”vänsterpartiet har gjort upp med sin historia, vilken vi är ensamma om!”I Sovjet gjorde Chrusjtjov , Malenkov, Kaganovitj och Molotov upp med historien.

Gissa hur? Jo några av dem fördömde Stalins brott mot mänskligheten, men bara några. Sen tog de bort alla uppgifter ur arkiven om deras egen delaktighet i mord på miljoner människor.Ja, så går det till när kommunister ”gör upp med historien”

Postat av: Thoralf A

LarsJag har en öppen och generös attityd till kommentarer men jag plockar bort kommentarer som jag uppfattar som kränkande eller har ett alldeles för grovt språk.Detta är kanske ett gränsfall men jag känner inte till denna bok eller författaren. Den text som finns i kommenraren är ändå det jag måste utgå ifrån när jag bedömer kommentaren.Min egen inställning och försvar av staten Israel är nog inte okänd för den som följer min blogg. Så att beskylla mig för att stödja personer som pekar ut svenskar med judisk bakgrund är absurt.

2009-04-27 @ 22:26:33
URL: http://thoralf.se
Postat av: Roberth Ström

Jag läser kommunistiskt material. Likaså läser jag Nazistiskt material. Jag läser även mycket om liberalismen och konservatismen. Bara för att man läser om saker är det inte givet att man håller med. Däremot gör man sig en björntjänst om man inte sätter sig in i olika ideologier.

2009-04-27 @ 23:15:23
Postat av: Lars

Jag har ju upplyst dig om boken och författaren. Det handlar om nazister och deras antisemitiska agenda, Thoralf. Tror du mig inte är det ju bara att läsa vad Inge Sandén, som lurats till att köpa smörjan, har att säga. Har du inte ett ansvar för att markera mot när reklam för deras antisemitiska propagandaböcker dyker upp på din blogg? För det är vad det handlar om; reklam med produktbeskrivning, utdrag ur boken och uppmaningar om att folk här ska köpa boken. Och när du inte tycker att sådant är något problem, genom att bara hänvisa till själva sakinnehållet i utdraget, kan man ju inte tolka det på annat sätt än att du ger denna reklam grönt ljus. Och om du inte reagerar när sådant dyker upp på din blogg kan fler luras till att köpa boken och därmed stödja nazisternas verksamhet i Sverige. Det var därför jag ville upplysa dig om författaren och boken.

2009-04-27 @ 23:23:33
Postat av: Inge Sandén

@Thoralf och Lars.

Jag förstår att Thoralf svarar såsom han gör.

Då han inte känner till denna bok och författaren.

Hade han läst den,hade svaret varit annurlunda är jag säker på.

Det var ju därför som Uppsala tidningen,skrev en artikel om att man på Sverigebloggar kunde läsa reklam om nazilittratur.

Man syftade då på Fria Nyheters annons bland alla der andra annonserna.

Det var bra av Lars att ta upp detta,skulle nästan kunna tro att även Redaktören för Fria Nyheter inte läst boken,utan bara sett det som vilken annons som helst.

Om man inte vet att boken har ett antisemitiskt budskap är det lätt att gå på reklamen då boktiteln är"Hur Sverige blev en mångkultur"

Det är som Lars skriver,vi skall inte ge våra fiender vatten på sina kvarnar.

Vidare är det ju som så,som Robert Ström säger,man skall läsa alla sorters ideologiers littratur.

Men det är ju det Lars påpekar,om man på en SD blogg läser Ingeborgs reklam för boken och inte vet vad den handlar om,blir ju allting fel.

2009-04-28 @ 01:56:08
Postat av: Gumman o Gubben på Getingen

Enda syftet av dessa gasverksdemokrater är att ,ge kritiker vatten på sin kvarn ang SD .Medvetet störa partiet.Under tesen kan du inte slå din fiende låtsas vara kompis honom.Dessa personer är förmodligen utslängda från Huvudkontoret på gasverket, för länge sedan pga dålig karma.Får förmodligen inte köpa ettt medlemskort i Kalle Anka klubben ens.Sitter här likt män på porrsajter, med kvinnliga nick och stealteknik som försörker locka till sej partners av samma kön.Dessa får Lasse Ferm o Tomas Quick som att framstå som intelligenta raketforskare.Lägg ner Ägbert.

2009-04-28 @ 02:38:22
Postat av: schweinfeldt

Men lägg av nu för h-e "lars",finns ingen normalbegåvad här ändå som tror att thoralf är nazistsympasitör hur mkt du än kör med fjortisgnället,antagligen är "lars" ditt alias för lisa 14 som befinner sig i trotsåldern och bara vill förstå världen genom att ifrågasätta allt och alla.det fanns en ifrågasättare i varje klass när man gick i skolan,oftast en tjej som inte fick tillräckligt med uppmärksamhet av det andra könet,ful och ensamen.

2009-04-28 @ 03:06:51
Postat av: Gubben o Gumman på Getingen

oppfattat over and out.

2009-04-28 @ 03:54:03
Postat av: Tore

Ja du "Lars", om det nu är så att denne David Schwarz är "jude", eller tillhör någon annan folk-tillhörighet, så skall han inte reklamera sig för mångkultur här i Sverige. Om han gjort detta "för egen vinning", lär han vara en av mina största motståndare, oavsett han är jude eller muslim. För mig gäller endast assimilering för en invandrad befolkning. Jag tog mig friheten att "googla" på

denne, och fann även en skrivelse från bgf. Se här:

Svensk demokrati i fara

www.bgf.nu/vinden/ovr/ds.html

För att ytterligare skaffa kännedom om ärendet, och därigenom kommentera det hela, bör man nog ha boken i sin hand. Det som "Jan Milld" framför, visar på att "David Schwarz" uttrycker sig med rubriken "Staten ska inte lägga sig i - Invandrartidningen utgör ett hinder för integration" från den 4/11 -97. Dessutom nämnes att han gjort intressanta uttalanden tidigare i

"Invandrare & Minoriteter" nr 5-6/93, som inte visar något "oroväckande" beteende.

Jag betonar dessutom, att jag är en urpräglad Israel vän, även om judarna har en del otrevliga figurer här i Sverige, t ex "pastor Helle Klein" hos "Pravda"! Hon är ju dessutom en Hamas-älskare,

så vem kan ha ett förtroende för denne "judinna".

Även Sverige har ju belönats med "falska profeter"

etniska svenskar, som borde spärras in! Men som sagt, boken borde läsas, för att en ståndpunkt kan klargöras. Människor förändras med tiden, och ej bara för att han är en jude, eller att ND ligger bakom utgivandet, om det nu är så?

Eller hur "Lars"!...

2009-04-29 @ 04:10:04

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0